Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại công văn số 9201/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc không sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy Tin học; Công văn số 1579/CV-NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ngày 19 tháng 10 năm 2015 về chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS. Theo đó, phân phối thời lượng một số bài được điều chỉnh lại cho phù hợp. Cụ thể các chỉnh sửa được liệt kê dưới đây:

Read more: Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Hits: 276

Friday the 22nd. . Hostgator coupon - All rights reserved.