Vật lý Việt Nam đạt tiên tiến trong khu vực vào năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020" với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 vật lý nước ta được xếp vào hàng các nước tiên tiến trong khu vực.

Read more: Vật lý Việt Nam đạt tiên tiến trong khu vực vào năm 2020

Hits: 192

Friday the 22nd. . Hostgator coupon - All rights reserved.